โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2015

รวมใจส่งเสด็จฯ สมเด็จพระสังฆราช

รูปภาพ
เมื่อวาน (16 ธ.ค.) เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิง
พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส
ซึ่งทั่วประเทศได้จัดให้มีพิธีวางดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความเคารพพระศพของสมเด็จพระสังฆราชฯ
ตามจุดต่างๆที่แต่ละจังหวัดกำหนดขึ้นอย่างสมพระเกียรติ โดยมีข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง..


ผมมีโอกาสได้ชมการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ในเวลาสั้นๆ ต่อด้วยเข้าไปชมสกู๊ปพิเศษ
ที่เกี่ยวกับพระจริยวัตรอันงดงามยิ่งของเจ้าพระคุณสมเด็จฯในขณะที่ยังพระชนม์ชีพ
ในเว็บไซต์รายการโทรทัศน์ต่างๆ จนรู้สึกถึงความปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นในพระจริยวัตรและ
การทรงงานของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ตั้งแต่ครั้งทรงบรรพชาจนได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น
สมเด็จพระสังฆราช..


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นที่ยอมรับจากพระเถระผู้ใหญ่
ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถรอบด้านทั้งทางโลกและทางธรรม
ทางโลก ทรงรอบรู้เชี่ยวชาญในภาษาต่างๆมากกว่า 5 ภาษา ทรง…

88 พรรษา มหาราชา

รูปภาพ
วันนี้วันที่ 5 ธันวาคม 2558 วันมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทยที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง เนื่องเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้ทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนสูงสุดของพสกนิกรชาวไทย..

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489
นับถึงปัจจุบันเป็นเวลายาวนานถึง 69 ปี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก
และยาวนานที่สุดของไทย ตลอดระยะเวลาอันยาวนานถึง 69 ปี ถือว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เข้าถึงปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชน ทรงมีความผูกพันใกล้ชิดกับประชาชน มากกว่ารัฐบาลทุกรัฐบาล
มากกว่าข้าราชการทุกคน
ถือว่าทรงเป็นสุดยอดนักปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเลยนะครับ..


คนไทยภาคภูมิใจเป็นที่สุดที่มีในหลวงเป็นพระมหากษัตริย์ ด้วยทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกร
เป็นพ่อของลูกๆ ทุกคนในประเทศไทยนี้ ด้วยเพราะทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจอย่างตรากตรำ ทรงบุกป่า ปีนเขา ลุยน้ำ เพื่อทรงทราบปัญหาทุกข์ยากของราษฎร
แล้วทรงไปหาแนวทางกำจัดความเดือนร้อนดังกล่าวให้หมดไปจากประชาชนที่ยากไร้
ในถิ่นทุรกันดารนั…