โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2018

งูเปื้อนคูถ : นักบวชที่ไม่ควรเข้าใกล้

รูปภาพ
... วันนี้ผมขออนุญาตเขียนแบ่งปันเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมะของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงได้พร่ำสอนหมู่สัตว์ทั้งหลาย ทั้งมนุษย์ เทวดา มาร พรหม ในสมัยครั้งพุทธกาล เป็นธรรมะที่ออกมาจากพระโอษฐ์ (ปาก) หรือ ที่เรียกว่า “พุทธวจน” ที่ผมได้อ่านและเสพคบมานับเป็นเวลาเกือบ 1 ปีเต็มในเดือนมิถุนายน 2561 นี้ ด้วยเหตุที่ได้ครุ่นคิดมาตลอดที่ว่า บุคคลหรือปุถุชนทั่วไป ยังมองเห็นคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ว่า เป็นสิ่งที่ยาก ไกลตัวเกินไป จึงทำให้มีน้อยคนนักที่จะหันมาใส่ใจศึกษาคำสอนของพระผู้มีภาคเจ้าอย่างจริงจัง ทั้งๆที่พระองค์ก็เคยตรัสไว้แล้วว่า คำสอนที่พระองค์ตรัสสอนทั้งหมดนั้น บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วสิ้นเชิง อีกทั้งคำสอนนั้น ยังเป็นสิ่งที่เรียกว่า “อกาลิโก” คือ ใช้ได้ไม่จำกัดเวลา แม้เวลาจะผ่านล่วงเลยไปสักกี่ปีก็ตาม และใช้ได้กับบุคคลทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาอีกด้วย อันจะเห็นได้จากในสมัยพุทธกาลที่พุทธบริษัท 4 ทั้งหลาย มีคนจากหลายชาติ หลายวรรณะ ที่เมื่อนำคำสอนของพระองค์ไปปฏิบัติแล้ว ก็สามารถแก้ทุกข์หรือดับทุกข์ให้กับตนเองได้ทั้งสิ้น..

..จริงอยู่ว่า การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ตามหลักคำสอนต่างๆ ก็สามารถ…