88 พรรษา มหาราชา


วันนี้วันที่ 5 ธันวาคม 2558 วันมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทยที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง
เนื่องเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้ทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนสูงสุดของพสกนิกรชาวไทย..

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489
นับถึงปัจจุบันเป็นเวลายาวนานถึง 69 ปี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก
และยาวนานที่สุดของไทย ตลอดระยะเวลาอันยาวนานถึง 69 ปี ถือว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เข้าถึงปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชน ทรงมีความผูกพันใกล้ชิดกับประชาชน มากกว่ารัฐบาลทุกรัฐบาล
มากกว่าข้าราชการทุกคน
ถือว่าทรงเป็นสุดยอดนักปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเลยนะครับ..


คนไทยภาคภูมิใจเป็นที่สุดที่มีในหลวงเป็นพระมหากษัตริย์ ด้วยทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกร
เป็นพ่อของลูกๆ ทุกคนในประเทศไทยนี้ ด้วยเพราะทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจอย่างตรากตรำ ทรงบุกป่า ปีนเขา ลุยน้ำ เพื่อทรงทราบปัญหาทุกข์ยากของราษฎร

แล้วทรงไปหาแนวทางกำจัดความเดือนร้อนดังกล่าวให้หมดไปจากประชาชนที่ยากไร้
ในถิ่นทุรกันดารนั้น อันรวมถึงทุกข์ยากในด้านอื่นๆทุกด้านที่มี ทรงคำนึงว่าจะเป็นชุมชนในป่าในเขา
หรือในเมืองใหญ่ ทรงเข้าไปสร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นทั้งสิ้นผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ..

ที่สุดก็เป็นที่ประจักษ์ชัดไปถึงสายตาชาวโลกที่กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก..

การทรงงานของพระองค์จึงเป็นไปเพื่ออาณาประชาราษฎร์อย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่จะยังทรงแก้ไข
ปัญหาแต่ยังทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาที่อยู่ใต้ร่ม
พระบารมี ได้รับความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นและเป็นสุข ทรงเป็น "พระ..ผู้เป็นต้นแบบการให้ที่ยิ่งใหญ่"
อย่างแท้จริงอีกด้วย..


ในวโรกาสวันมหามงคลนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยได้ร่วมใจถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์
น้อมจิตอธิษฐาน อัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
ได้ประทานพรชัยให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ขอให้พระองค์สถิตเป็นหลักชัยแห่งแผ่นดิน
สถิตสถาพรเป็นร่มฉัตรของพสกนิกรชาวไทยตลอดนิรันดร์กาล..

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา...

หัสพงศ์ งานดี
polscicu@gmail.com

ความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ผู้ว่าฯ ชัยวัฒน์ แบบอย่างข้าราชการติดดิน

งูเปื้อนคูถ : นักบวชที่ไม่ควรเข้าใกล้

แคมเปญโฆษณา "อะเมซิ่ง ไทยเท่" ด้วยเพลง "ยามรัก"